Skip to content

Canllawiau COVID-19 ar gyfer digwyddiad parkrun

1. Cefndir

 1. Mae parkrun yn elusen yn y DU sydd â chylch gwaith byd-eang i hybu cyfranogiad cymunedol mewn hamdden iach. Ers ei lansio yn 2004, mae wedi tyfu i dros 2,100 o leoliadau wythnosol ar draws 22 o wledydd, gyda mwy na 7 miliwn o aelodau cofrestredig.
 2. Mae pob digwyddiad yn dilyn un cynllun cyflawni a phrotocol diogelu.
 3. Mae gan bob digwyddiad ei asesiad risg penodol ei hun.
 4. O fis Ebrill 2022, mae penwythnos arferol yn gweld dros chwarter miliwn o bobl yn cerdded, rhedeg, a gwirfoddoli mewn digwyddiadau parkrun ledled y byd.
 5. Yn fyd-eang, mae digwyddiadau parkrun yn galluogi dros ddeg miliwn o oriau o weithgarwch awyr agored â ffocws cymdeithasol y flwyddyn yn uniongyrchol, sydd ei hun yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar iechyd a lles.
 6. Derbynnir yn eang hefyd fod parkrun yn ymyriad iechyd hynod effeithiol, sy’n gallu ymgysylltu â phobl o amrywiaeth o gefndiroedd a chymunedau. A dangoswyd hefyd, ar ôl cymryd rhan mewn digwyddiadau parkrun, bod cyfranogwyr yn debygol o gynyddu lefelau gweithgaredd yn sylweddol mewn meysydd eraill o'u bywydau.

1. Cefndir

 1. Mae parkrun yn elusen yn y DU sydd â chylch gwaith byd-eang i hybu cyfranogiad cymunedol mewn hamdden iach. Ers ei lansio yn 2004, mae wedi tyfu i dros 2,100 o leoliadau wythnosol ar draws 22 o wledydd, gyda mwy na 7 miliwn o aelodau cofrestredig.
 2. Mae pob digwyddiad yn dilyn un cynllun cyflawni a phrotocol diogelu.
 3. Mae gan bob digwyddiad ei asesiad risg penodol ei hun.
 4. O fis Ebrill 2022, mae penwythnos arferol yn gweld dros chwarter miliwn o bobl yn cerdded, rhedeg, a gwirfoddoli mewn digwyddiadau parkrun ledled y byd.
 5. Yn fyd-eang, mae digwyddiadau parkrun yn galluogi dros ddeg miliwn o oriau o weithgarwch awyr agored â ffocws cymdeithasol y flwyddyn yn uniongyrchol, sydd ei hun yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar iechyd a lles.
 6. Derbynnir yn eang hefyd fod parkrun yn ymyriad iechyd hynod effeithiol, sy’n gallu ymgysylltu â phobl o amrywiaeth o gefndiroedd a chymunedau. A dangoswyd hefyd, ar ôl cymryd rhan mewn digwyddiadau parkrun, bod cyfranogwyr yn debygol o gynyddu lefelau gweithgaredd yn sylweddol mewn meysydd eraill o'u bywydau.

1. Cefndir

 1. Mae parkrun yn elusen yn y DU sydd â chylch gwaith byd-eang i hybu cyfranogiad cymunedol mewn hamdden iach. Ers ei lansio yn 2004, mae wedi tyfu i dros 2,100 o leoliadau wythnosol ar draws 22 o wledydd, gyda mwy na 7 miliwn o aelodau cofrestredig.
 2. Mae pob digwyddiad yn dilyn un cynllun cyflawni a phrotocol diogelu.
 3. Mae gan bob digwyddiad ei asesiad risg penodol ei hun.
 4. O fis Ebrill 2022, mae penwythnos arferol yn gweld dros chwarter miliwn o bobl yn cerdded, rhedeg, a gwirfoddoli mewn digwyddiadau parkrun ledled y byd.
 5. Yn fyd-eang, mae digwyddiadau parkrun yn galluogi dros ddeg miliwn o oriau o weithgarwch awyr agored â ffocws cymdeithasol y flwyddyn yn uniongyrchol, sydd ei hun yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar iechyd a lles.
 6. Derbynnir yn eang hefyd fod parkrun yn ymyriad iechyd hynod effeithiol, sy’n gallu ymgysylltu â phobl o amrywiaeth o gefndiroedd a chymunedau. A dangoswyd hefyd, ar ôl cymryd rhan mewn digwyddiadau parkrun, bod cyfranogwyr yn debygol o gynyddu lefelau gweithgaredd yn sylweddol mewn meysydd eraill o'u bywydau.

2. Deall y risg sy'n gysylltiedig â COVID-19

 1. Er mwyn deall y risgiau sy'n gysylltiedig â darparu digwyddiadau parkrun mewn cymunedau lle mae lefel sylfaenol o haint COVID-19 yn parhau, mae'n hanfodol deall llwybrau trosglwyddo:

  1. Trosglwyddo defnyn ac aerosol: Cydnabyddir bellach mai trawsyrru yn yr awyr yw'r prif lwybr y mae'r firws SARS-CoV-2 yn ei basio rhwng pobl. Gall y firws gael ei ledaenu naill ai gan ddefnynnau resbiradol mawr (>100 μm mewn diamedr) sy'n ymddwyn yn falistig ac yn disgyn i'r llawr o fewn 2m, neu gan ddefnynnau aerosol wedi'u hanadlu (<100 μm mewn diamedr), a allai achosi mwy o risg oherwydd gallant teithio ymhellach ac aros yn yr awyr yn hirach (gweler yma ).

  2. Trosglwyddiad ffomite (trwy arwynebau): Ym mis Ebrill 2021, cyhoeddodd Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau UDA bapur briffio ar drosglwyddo arwynebau dan do (fomite), yn nodi; Mae gan gyswllt ag arwyneb halogedig lai nag 1 siawns mewn 10,000 o achosi haint, Mae arwynebau awyr agored yn cyflwyno risg is nag arwynebau dan do, Mae risg haint yn lleihau ymhellach 99% o fewn 72 awr.

2. Deall y risg sy'n gysylltiedig â COVID-19

 1. Er mwyn deall y risgiau sy'n gysylltiedig â darparu digwyddiadau parkrun mewn cymunedau lle mae lefel sylfaenol o haint COVID-19 yn parhau, mae'n hanfodol deall llwybrau trosglwyddo:

  1. Trosglwyddo defnyn ac aerosol: Cydnabyddir bellach mai trawsyrru yn yr awyr yw'r prif lwybr y mae'r firws SARS-CoV-2 yn ei basio rhwng pobl. Gall y firws gael ei ledaenu naill ai gan ddefnynnau resbiradol mawr (>100 μm mewn diamedr) sy'n ymddwyn yn falistig ac yn disgyn i'r llawr o fewn 2m, neu gan ddefnynnau aerosol wedi'u hanadlu (<100 μm mewn diamedr), a allai achosi mwy o risg oherwydd gallant teithio ymhellach ac aros yn yr awyr yn hirach (gweler yma ).

  2. Trosglwyddiad ffomite (trwy arwynebau): Ym mis Ebrill 2021, cyhoeddodd Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau UDA bapur briffio ar drosglwyddo arwynebau dan do (fomite), yn nodi; Mae gan gyswllt ag arwyneb halogedig lai nag 1 siawns mewn 10,000 o achosi haint, Mae arwynebau awyr agored yn cyflwyno risg is nag arwynebau dan do, Mae risg haint yn lleihau ymhellach 99% o fewn 72 awr.

2. Deall y risg sy'n gysylltiedig â COVID-19

 1. Er mwyn deall y risgiau sy'n gysylltiedig â darparu digwyddiadau parkrun mewn cymunedau lle mae lefel sylfaenol o haint COVID-19 yn parhau, mae'n hanfodol deall llwybrau trosglwyddo:

  1. Trosglwyddo defnyn ac aerosol: Cydnabyddir bellach mai trawsyrru yn yr awyr yw'r prif lwybr y mae'r firws SARS-CoV-2 yn ei basio rhwng pobl. Gall y firws gael ei ledaenu naill ai gan ddefnynnau resbiradol mawr (>100 μm mewn diamedr) sy'n ymddwyn yn falistig ac yn disgyn i'r llawr o fewn 2m, neu gan ddefnynnau aerosol wedi'u hanadlu (<100 μm mewn diamedr), a allai achosi mwy o risg oherwydd gallant teithio ymhellach ac aros yn yr awyr yn hirach (gweler yma ).

  2. Trosglwyddiad ffomite (trwy arwynebau): Ym mis Ebrill 2021, cyhoeddodd Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau UDA bapur briffio ar drosglwyddo arwynebau dan do (fomite), yn nodi; Mae gan gyswllt ag arwyneb halogedig lai nag 1 siawns mewn 10,000 o achosi haint, Mae arwynebau awyr agored yn cyflwyno risg is nag arwynebau dan do, Mae risg haint yn lleihau ymhellach 99% o fewn 72 awr.

3. Cryfderau model gweithredu parkrun

 1. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod amgylcheddau awyr agored gryn dipyn yn llai tebygol o gyfrannu at drosglwyddo COVID-19 nag amgylcheddau dan do.
 2. Mae holl ddigwyddiadau parkrun yn cael eu cynnal yn gyfan gwbl o fewn mannau agored ac nid oes angen unrhyw amgylcheddau caeedig.
 3. Mae cerdded, rhedeg a gwirfoddoli yn weithgareddau digyswllt nad oes angen unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb estynedig arnynt.
 4. Ychydig iawn o offer sydd ei angen ar gyfer digwyddiadau parkrun ac maent bob amser wedi dilyn model gweithredu syml sy'n gofyn am ychydig iawn o seilwaith.
 5. Mae'n ofynnol i gyfranogwyr gofrestru ar-lein a chyn iddynt fynychu, a hefyd nid oes angen iddynt gasglu unrhyw eitemau (fel rhifau ras) er mwyn cymryd rhan.
 6. Er mwyn datblygu ein dealltwriaeth ein hunain o’r risgiau COVID-19 sy’n gysylltiedig â digwyddiadau parkrun, fe wnaethom gomisiynu dau ddarn o waith academaidd annibynnol.
  1. Yn gyntaf, cynhaliodd yr Athro Mike Weed a Dr Abby Foad adolygiad cyflym o dystiolaeth ar gyfer trosglwyddo COVID-19 yn yr awyr agored. Gan ddod i’r casgliad, ymhlith pethau eraill, “mae’n bosibl darparu digwyddiadau a gweithgareddau awyr agored ar draws ystod o sectorau, ac o wahanol feintiau a fformatau, mewn ffordd nad yw’n cynyddu’r risg o drosglwyddo COVID-19 yn sylweddol”. Am yr adroddiad llawn gweler yma.
  2. Yn ail, datblygodd a rhedodd yr Athro Clive Beggs fodel cyfrifiadurol trwy 10,000 o efelychiadau o ddigwyddiad parkrun 263 o bobl ar gyfartaledd, gan ddefnyddio amcangyfrifon o’r achosion gwaethaf-rhesymol ar gyfer nifer a hyd cysylltiadau dynol, gan ddod i’r casgliad “bod digwyddiadau parkrun yn debygol o fod yn ddiogel iawn. ”. Am yr adroddiad llawn gweler yma.

3. Cryfderau model gweithredu parkrun

 1. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod amgylcheddau awyr agored gryn dipyn yn llai tebygol o gyfrannu at drosglwyddo COVID-19 nag amgylcheddau dan do.
 2. Mae holl ddigwyddiadau parkrun yn cael eu cynnal yn gyfan gwbl o fewn mannau agored ac nid oes angen unrhyw amgylcheddau caeedig.
 3. Mae cerdded, rhedeg a gwirfoddoli yn weithgareddau digyswllt nad oes angen unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb estynedig arnynt.
 4. Ychydig iawn o offer sydd ei angen ar gyfer digwyddiadau parkrun ac maent bob amser wedi dilyn model gweithredu syml sy'n gofyn am ychydig iawn o seilwaith.
 5. Mae'n ofynnol i gyfranogwyr gofrestru ar-lein a chyn iddynt fynychu, a hefyd nid oes angen iddynt gasglu unrhyw eitemau (fel rhifau ras) er mwyn cymryd rhan.
 6. Er mwyn datblygu ein dealltwriaeth ein hunain o’r risgiau COVID-19 sy’n gysylltiedig â digwyddiadau parkrun, fe wnaethom gomisiynu dau ddarn o waith academaidd annibynnol.
  1. Yn gyntaf, cynhaliodd yr Athro Mike Weed a Dr Abby Foad adolygiad cyflym o dystiolaeth ar gyfer trosglwyddo COVID-19 yn yr awyr agored. Gan ddod i’r casgliad, ymhlith pethau eraill, “mae’n bosibl darparu digwyddiadau a gweithgareddau awyr agored ar draws ystod o sectorau, ac o wahanol feintiau a fformatau, mewn ffordd nad yw’n cynyddu’r risg o drosglwyddo COVID-19 yn sylweddol”. Am yr adroddiad llawn gweler yma.
  2. Yn ail, datblygodd a rhedodd yr Athro Clive Beggs fodel cyfrifiadurol trwy 10,000 o efelychiadau o ddigwyddiad parkrun 263 o bobl ar gyfartaledd, gan ddefnyddio amcangyfrifon o’r achosion gwaethaf-rhesymol ar gyfer nifer a hyd cysylltiadau dynol, gan ddod i’r casgliad “bod digwyddiadau parkrun yn debygol o fod yn ddiogel iawn. ”. Am yr adroddiad llawn gweler yma.

3. Cryfderau model gweithredu parkrun

 1. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod amgylcheddau awyr agored gryn dipyn yn llai tebygol o gyfrannu at drosglwyddo COVID-19 nag amgylcheddau dan do.
 2. Mae holl ddigwyddiadau parkrun yn cael eu cynnal yn gyfan gwbl o fewn mannau agored ac nid oes angen unrhyw amgylcheddau caeedig.
 3. Mae cerdded, rhedeg a gwirfoddoli yn weithgareddau digyswllt nad oes angen unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb estynedig arnynt.
 4. Ychydig iawn o offer sydd ei angen ar gyfer digwyddiadau parkrun ac maent bob amser wedi dilyn model gweithredu syml sy'n gofyn am ychydig iawn o seilwaith.
 5. Mae'n ofynnol i gyfranogwyr gofrestru ar-lein a chyn iddynt fynychu, a hefyd nid oes angen iddynt gasglu unrhyw eitemau (fel rhifau ras) er mwyn cymryd rhan.
 6. Er mwyn datblygu ein dealltwriaeth ein hunain o’r risgiau COVID-19 sy’n gysylltiedig â digwyddiadau parkrun, fe wnaethom gomisiynu dau ddarn o waith academaidd annibynnol.
  1. Yn gyntaf, cynhaliodd yr Athro Mike Weed a Dr Abby Foad adolygiad cyflym o dystiolaeth ar gyfer trosglwyddo COVID-19 yn yr awyr agored. Gan ddod i’r casgliad, ymhlith pethau eraill, “mae’n bosibl darparu digwyddiadau a gweithgareddau awyr agored ar draws ystod o sectorau, ac o wahanol feintiau a fformatau, mewn ffordd nad yw’n cynyddu’r risg o drosglwyddo COVID-19 yn sylweddol”. Am yr adroddiad llawn gweler yma.
  2. Yn ail, datblygodd a rhedodd yr Athro Clive Beggs fodel cyfrifiadurol trwy 10,000 o efelychiadau o ddigwyddiad parkrun 263 o bobl ar gyfartaledd, gan ddefnyddio amcangyfrifon o’r achosion gwaethaf-rhesymol ar gyfer nifer a hyd cysylltiadau dynol, gan ddod i’r casgliad “bod digwyddiadau parkrun yn debygol o fod yn ddiogel iawn. ”. Am yr adroddiad llawn gweler yma.

4. Gweithrediadau diwrnod digwyddiad

 1. Ni ddylai unrhyw un fynychu digwyddiad parkrun os ydynt yn credu eu bod yn heintus ar gyfer COVID-19.
 2. Dylai unrhyw un sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu gan ymarferydd gofal iechyd barhau i ddilyn y cyngor hwn a pheidio â mynychu.
 3. Dylai pob cerddwr, rhedwr a gwirfoddolwr gydymffurfio â chyfyngiadau iechyd cyhoeddus sy'n berthnasol i'w lleoliad.
 4. Os bydd cyfyngiadau cyfreithiol mewn lleoliad penodol sy'n gorchymyn cau digwyddiadau parkrun, bydd digwyddiadau cysylltiedig yn cael eu cau ar unwaith a bydd rhedwyr parkrun cofrestredig o'r ardal honno'n cael eu hysbysu'n briodol.
 5. Ymgasglu cyn digwyddiadau a threfnu digwyddiadau
  1. Dylai cerddwyr, rhedwyr, gwirfoddolwyr a gwylwyr ddilyn yr holl ofynion ymbellhau cymdeithasol lleol a chyffredinol yn ymwneud â COVID bob amser.
  2. Mewn rhai rhanbarthau daearyddol, efallai y bydd angen i ddigwyddiadau arddangos a hyrwyddo codau QR olrhain cyswllt swyddogol a chymwysiadau a/neu gydymffurfio â gofynion ychwanegol ar gyfer cyfranogwyr. Lle mae hyn yn wir, bydd timau digwyddiadau a chymunedau parkrun yn cael eu hysbysu'n uniongyrchol gan bencadlys parkrun.
 6. mae'n ofynnol i ddigwyddiadau junior parkrun gynnal sesiynau cynhesu cyn dechrau. Mae'r rhain yn cael eu hystyried yn rhan o'r digwyddiad ei hun a dylid cymryd gofal i ddilyn unrhyw ofynion lleol o ran cadw pellter cymdeithasol.
 7. Nid yw digwyddiadau parkrun yn darparu swyddogion cymorth cyntaf cymwys. Fodd bynnag, mae pob digwyddiad yn cael pecyn cymorth cyntaf, y dylid ei ddefnyddio, os oes angen, i barchu gofynion ymbellhau cymdeithasol lleol lle bo modd.
 8. Dylid ymdrin â digwyddiadau critigol yn unol â'n polisi digwyddiadau critigol.
 9. Mewn rhai digwyddiadau critigol, mae angen CPR i achub bywyd unigolyn. Yn ôl Cyngor Dadebru’r DU, “Pan fydd rhywun yn cael ataliad ar y galon, nid yw’n anadlu’n normal ac mae ei galon wedi peidio. Heb unrhyw driniaeth, bydd y person hwn yn marw, fel arfer o fewn ychydig funudau. Mae CPR cynnar a diffibrilio yn rhoi’r cyfle gorau iddynt oroesi.”
 10. Nodyn: Gweler https://www.resus.org.uk/covid-19-resources i gael rhagor o arweiniad ar ddarparu CPR yn ystod pandemig COVID-19.
 11. Yn ystod y digwyddiad caniateir cyflymwyr lle nad yw gwneud hynny yn gwrthdaro â gofynion cadw pellter cymdeithasol lleol.
 12. Dylai cerddwyr, rhedwyr a gwirfoddolwyr gadw at ofynion cadw pellter cymdeithasol lleol.
 13. Yn yr ardal orffen, rydym yn argymell bod ddigwyddiadau 5k yn anelu at tua un sganiwr gwirfoddol fesul 50 o orffenwyr a digwyddiadau 2k yn anelu at un sganiwr gwirfoddol i bob 25 o orffenwyr.
 14. Dylai unrhyw gynulliadau yn dilyn digwyddiadau parkrun gadw at ofynion ymbellhau cymdeithasol lleol a pharhau i fod yn sensitif i deimladau cymunedau lleol.

4. Gweithrediadau diwrnod digwyddiad

 1. Ni ddylai unrhyw un fynychu digwyddiad parkrun os ydynt yn credu eu bod yn heintus ar gyfer COVID-19.
 2. Dylai unrhyw un sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu gan ymarferydd gofal iechyd barhau i ddilyn y cyngor hwn a pheidio â mynychu.
 3. Dylai pob cerddwr, rhedwr a gwirfoddolwr gydymffurfio â chyfyngiadau iechyd cyhoeddus sy'n berthnasol i'w lleoliad.
 4. Os bydd cyfyngiadau cyfreithiol mewn lleoliad penodol sy'n gorchymyn cau digwyddiadau parkrun, bydd digwyddiadau cysylltiedig yn cael eu cau ar unwaith a bydd rhedwyr parkrun cofrestredig o'r ardal honno'n cael eu hysbysu'n briodol.
 5. Ymgasglu cyn digwyddiadau a threfnu digwyddiadau
  1. Dylai cerddwyr, rhedwyr, gwirfoddolwyr a gwylwyr ddilyn yr holl ofynion ymbellhau cymdeithasol lleol a chyffredinol yn ymwneud â COVID bob amser.
  2. Mewn rhai rhanbarthau daearyddol, efallai y bydd angen i ddigwyddiadau arddangos a hyrwyddo codau QR olrhain cyswllt swyddogol a chymwysiadau a/neu gydymffurfio â gofynion ychwanegol ar gyfer cyfranogwyr. Lle mae hyn yn wir, bydd timau digwyddiadau a chymunedau parkrun yn cael eu hysbysu'n uniongyrchol gan bencadlys parkrun.
 6. mae'n ofynnol i ddigwyddiadau junior parkrun gynnal sesiynau cynhesu cyn dechrau. Mae'r rhain yn cael eu hystyried yn rhan o'r digwyddiad ei hun a dylid cymryd gofal i ddilyn unrhyw ofynion lleol o ran cadw pellter cymdeithasol.
 7. Nid yw digwyddiadau parkrun yn darparu swyddogion cymorth cyntaf cymwys. Fodd bynnag, mae pob digwyddiad yn cael pecyn cymorth cyntaf, y dylid ei ddefnyddio, os oes angen, i barchu gofynion ymbellhau cymdeithasol lleol lle bo modd.
 8. Dylid ymdrin â digwyddiadau critigol yn unol â'n polisi digwyddiadau critigol.
 9. Mewn rhai digwyddiadau critigol, mae angen CPR i achub bywyd unigolyn. Yn ôl Cyngor Dadebru’r DU, “Pan fydd rhywun yn cael ataliad ar y galon, nid yw’n anadlu’n normal ac mae ei galon wedi peidio. Heb unrhyw driniaeth, bydd y person hwn yn marw, fel arfer o fewn ychydig funudau. Mae CPR cynnar a diffibrilio yn rhoi’r cyfle gorau iddynt oroesi.”
 10. Nodyn: Gweler https://www.resus.org.uk/covid-19-resources i gael rhagor o arweiniad ar ddarparu CPR yn ystod pandemig COVID-19.
 11. Yn ystod y digwyddiad caniateir cyflymwyr lle nad yw gwneud hynny yn gwrthdaro â gofynion cadw pellter cymdeithasol lleol.
 12. Dylai cerddwyr, rhedwyr a gwirfoddolwyr gadw at ofynion cadw pellter cymdeithasol lleol.
 13. Yn yr ardal orffen, rydym yn argymell bod ddigwyddiadau 5k yn anelu at tua un sganiwr gwirfoddol fesul 50 o orffenwyr a digwyddiadau 2k yn anelu at un sganiwr gwirfoddol i bob 25 o orffenwyr.
 14. Dylai unrhyw gynulliadau yn dilyn digwyddiadau parkrun gadw at ofynion ymbellhau cymdeithasol lleol a pharhau i fod yn sensitif i deimladau cymunedau lleol.

4. Gweithrediadau diwrnod digwyddiad

 1. Ni ddylai unrhyw un fynychu digwyddiad parkrun os ydynt yn credu eu bod yn heintus ar gyfer COVID-19.
 2. Dylai unrhyw un sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu gan ymarferydd gofal iechyd barhau i ddilyn y cyngor hwn a pheidio â mynychu.
 3. Dylai pob cerddwr, rhedwr a gwirfoddolwr gydymffurfio â chyfyngiadau iechyd cyhoeddus sy'n berthnasol i'w lleoliad.
 4. Os bydd cyfyngiadau cyfreithiol mewn lleoliad penodol sy'n gorchymyn cau digwyddiadau parkrun, bydd digwyddiadau cysylltiedig yn cael eu cau ar unwaith a bydd rhedwyr parkrun cofrestredig o'r ardal honno'n cael eu hysbysu'n briodol.
 5. Ymgasglu cyn digwyddiadau a threfnu digwyddiadau
  1. Dylai cerddwyr, rhedwyr, gwirfoddolwyr a gwylwyr ddilyn yr holl ofynion ymbellhau cymdeithasol lleol a chyffredinol yn ymwneud â COVID bob amser.
  2. Mewn rhai rhanbarthau daearyddol, efallai y bydd angen i ddigwyddiadau arddangos a hyrwyddo codau QR olrhain cyswllt swyddogol a chymwysiadau a/neu gydymffurfio â gofynion ychwanegol ar gyfer cyfranogwyr. Lle mae hyn yn wir, bydd timau digwyddiadau a chymunedau parkrun yn cael eu hysbysu'n uniongyrchol gan bencadlys parkrun.
 6. mae'n ofynnol i ddigwyddiadau junior parkrun gynnal sesiynau cynhesu cyn dechrau. Mae'r rhain yn cael eu hystyried yn rhan o'r digwyddiad ei hun a dylid cymryd gofal i ddilyn unrhyw ofynion lleol o ran cadw pellter cymdeithasol.
 7. Nid yw digwyddiadau parkrun yn darparu swyddogion cymorth cyntaf cymwys. Fodd bynnag, mae pob digwyddiad yn cael pecyn cymorth cyntaf, y dylid ei ddefnyddio, os oes angen, i barchu gofynion ymbellhau cymdeithasol lleol lle bo modd.
 8. Dylid ymdrin â digwyddiadau critigol yn unol â'n polisi digwyddiadau critigol.
 9. Mewn rhai digwyddiadau critigol, mae angen CPR i achub bywyd unigolyn. Yn ôl Cyngor Dadebru’r DU, “Pan fydd rhywun yn cael ataliad ar y galon, nid yw’n anadlu’n normal ac mae ei galon wedi peidio. Heb unrhyw driniaeth, bydd y person hwn yn marw, fel arfer o fewn ychydig funudau. Mae CPR cynnar a diffibrilio yn rhoi’r cyfle gorau iddynt oroesi.”
 10. Nodyn: Gweler https://www.resus.org.uk/covid-19-resources i gael rhagor o arweiniad ar ddarparu CPR yn ystod pandemig COVID-19.
 11. Yn ystod y digwyddiad caniateir cyflymwyr lle nad yw gwneud hynny yn gwrthdaro â gofynion cadw pellter cymdeithasol lleol.
 12. Dylai cerddwyr, rhedwyr a gwirfoddolwyr gadw at ofynion cadw pellter cymdeithasol lleol.
 13. Yn yr ardal orffen, rydym yn argymell bod ddigwyddiadau 5k yn anelu at tua un sganiwr gwirfoddol fesul 50 o orffenwyr a digwyddiadau 2k yn anelu at un sganiwr gwirfoddol i bob 25 o orffenwyr.
 14. Dylai unrhyw gynulliadau yn dilyn digwyddiadau parkrun gadw at ofynion ymbellhau cymdeithasol lleol a pharhau i fod yn sensitif i deimladau cymunedau lleol.

5. Cyswllt Olrhain

 1. Gofynnir i gerddwyr, rhedwyr, a gwirfoddolwyr ddarparu cyfeiriadau e-bost fel rhan o’u proses gofrestru ar-lein, ac o ganlyniad, yn unol â’n polisi preifatrwydd, rydym yn gallu cysylltu’n gywir ac yn gyflym â’r bobl sy’n bresennol ar unrhyw ddiwrnod penodol er mwyn hwyluso olrhain cyswllt lle bo angen gan awdurdodau lleol. Noder: parkrun Global fydd yn rheoli’r broses hon (os oes angen), nid timau digwyddiadau unigol.

 2. Pan fydd cerddwr, rhedwr, neu wirfoddolwr yn mynychu digwyddiad parkrun ac yn profi’n bositif wedyn, ni ddylid cymryd unrhyw gamau oni bai bod awdurdodau olrhain cyswllt swyddogol yn gofyn am hynny trwy bencadlys parkrun.

5. Cyswllt Olrhain

 1. Gofynnir i gerddwyr, rhedwyr, a gwirfoddolwyr ddarparu cyfeiriadau e-bost fel rhan o’u proses gofrestru ar-lein, ac o ganlyniad, yn unol â’n polisi preifatrwydd, rydym yn gallu cysylltu’n gywir ac yn gyflym â’r bobl sy’n bresennol ar unrhyw ddiwrnod penodol er mwyn hwyluso olrhain cyswllt lle bo angen gan awdurdodau lleol. Noder: parkrun Global fydd yn rheoli’r broses hon (os oes angen), nid timau digwyddiadau unigol.

 2. Pan fydd cerddwr, rhedwr, neu wirfoddolwr yn mynychu digwyddiad parkrun ac yn profi’n bositif wedyn, ni ddylid cymryd unrhyw gamau oni bai bod awdurdodau olrhain cyswllt swyddogol yn gofyn am hynny trwy bencadlys parkrun.

5. Cyswllt Olrhain

 1. Gofynnir i gerddwyr, rhedwyr, a gwirfoddolwyr ddarparu cyfeiriadau e-bost fel rhan o’u proses gofrestru ar-lein, ac o ganlyniad, yn unol â’n polisi preifatrwydd, rydym yn gallu cysylltu’n gywir ac yn gyflym â’r bobl sy’n bresennol ar unrhyw ddiwrnod penodol er mwyn hwyluso olrhain cyswllt lle bo angen gan awdurdodau lleol. Noder: parkrun Global fydd yn rheoli’r broses hon (os oes angen), nid timau digwyddiadau unigol.

 2. Pan fydd cerddwr, rhedwr, neu wirfoddolwr yn mynychu digwyddiad parkrun ac yn profi’n bositif wedyn, ni ddylid cymryd unrhyw gamau oni bai bod awdurdodau olrhain cyswllt swyddogol yn gofyn am hynny trwy bencadlys parkrun.