Skip to content

Fframwaith COVID 19 ar gyfer digwyddiadau parkrun

Mae yn bwysig nodi, er ein bod yn ystyried y fframwaith yma'n gyflawn, mae'n bosib fe fydd agen newidiadau wrth i'r dirwedd newid.

Rydym wedi nodi tair cyflwr gweithredu clir wrth symud ymlaen:
 • Digwyddiadau yn rhedeg fel yr oeddynt cyn COVID-19.

 • Digwyddiadau ddim yn rhedeg oherwydd y risg y bydd haint COVID-19 yn rhy uchel.

 • Digwyddiadau yn rhedeg o dan callawiau'r Fframwaith COVID-19.

Mae'r canllawiau a nodir isod yn cynrychioli ein Fframwaith COVID-19, ac maent yn berthnasol i bob digwyddiad parkrun sy'n gweithredu mewn cymunedau lle mae lefel sylfaenol o haint COVID-19 a / neu ofynion pellhau cymdeithasol ar waith fel y'u pennir gan gyrff iechyd cyhoeddus.

Fframwaith Covid 19 ar gyfer digwyddiadau parkrun

1. Cefndir

 1. Mae parkrun yn elusen yn y DU sydd â chylch gwaith byd-eang i hyrwyddo cyfranogiad cymunedol mewn hamdden iach. Ers ei lansio yn 2004, mae wedi tyfu i dros 2,000 o leoliadau wythnosol ar draws 22 gwlad, gyda 7 miliwn o aelodau cofrestredig. Cyn cau pob digwyddiad oherwydd Pandemig COVID-19, byddai wythnos nodweddiadol yn gweld 350,000 o bobl yn cerdded, loncian neu redeg, a 30,000 o bobl eraill yn gwirfoddoli.
 2. Mae pob digwyddiad yn dilyn un cynllun cyflawni a phrotocol diogelu. Mae gan bob digwyddiad ei asesiad risg penodol ei hun ond wrth weithredu o dan y fframwaith hwn bydd hefyd yn dilyn asesiad risg penodol COVID-19.
 3. Derbynnir yn gyffredinol bod parkrun yn ymyrraeth iechyd cyhoeddus hynod effeithiol, sy'n gallu ennyn diddordeb pobl o ystod o gefndiroedd a chymunedau. Yn fyd-eang, mae digwyddiadau parkrun yn galluogi dros ddeng miliwn awr o weithgaredd awyr agored â ffocws cymdeithasol yn uniongyrchol y flwyddyn, sydd ei hun yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar iechyd a lles. Dangoswyd hefyd, ar ôl cymryd rhan mewn digwyddiadau parkrun, bod cyfranogwyr yn debygol o gynyddu lefelau gweithgaredd yn sylweddol mewn meysydd eraill o'u bywydau.
 4. Ar draws yr holl fetrigau cyfranogi, cyn cloi i lawr, roedd parkrun yn tyfu ar oddeutu 25% y flwyddyn, a rhagwelir y bydd y gyfradd twf honno'n cynyddu dros y blynyddoedd canlynol.
 5. Mae'n amlwg felly y byddai ailagor digwyddiadau parkrun yn gwella iechyd a lles llawer o bobl yn sylweddol, ac mae eu cadw ar gau yn golled sylweddol o ran mynediad at weithgaredd corfforol. Ymhellach, gyda COVID-19 a'r cyfnodau clo cysylltiedig yn cael eu dangos i gael effaith anghymesur ar y rheini o gymunedau mwy difreintiedig, a chan y dangosir bod digwyddiadau parkrun yn cael yr effaith fwyaf ar y cymunedau hynny, mae'n bwysig o safbwynt iechyd y cyhoedd i ailagor digwyddiadau parkrun cyn gynted â yn ddiogel ac yn ymarferol.
 6. Er mwyn deall y risgiau sy'n gysylltiedig ag ailagor digwyddiadau parkrun mewn cymunedau lle mae lefel sylfaenol o haint COVID-19 yn parhau, mae'n hanfodol deall tri mater allweddol:
  1. Trosglwyddo defnyn ac erosol: Er y gellir trosglwyddo firws SARS-CoV-2 trwy'r llwybr cyswllt uniongyrchol, cydnabyddir bellach fod trosglwyddo yn yr awyr yn brif lwybr y mae'r firws SARS-CoV-2 yn mynd rhwng pobl. Gall y firws gael ei ledaenu naill ai gan ddefnynnau anadlol mawr (> 100 μm mewn diamedr) sy'n ymddwyn yn balistig ac yn cwympo i'r ddaear o fewn 2m, neu gan ddefnynnau aerosol exhaled (<100 μm mewn diamedr), a allai o bosibl beri mwy o risg oherwydd gallant teithio ymhellach ac aros yn yr awyr am gyfnod hirach (gweler yma).
  2. Trosglwyddo ffomit: Diffinnir fomite fel gwrthrych sy'n cael ei halogi gan organebau heintiedig ac sydd wedyn yn trosglwyddo'r organebau hynny i berson arall. Enghreifftiau o fomites posib mewn cyd-destun parkrun yw stopwatshys, sganwyr, gliniaduron, a thocynnau gorffen. Mae'n werth nodi, fodd bynnag, ers creu'r fframwaith hwn i ddechrau, bod tystiolaeth sy'n dod i'r amlwg wedi awgrymu bod trosglwyddo fomite o COVID-19 yn brin (gweler yr adroddiad hwn).
  3. Nodweddion cyfranogwyr: Dangoswyd bod COVID-19 yn effeithio ar wahanol grwpiau o bobl mewn gwahanol ffyrdd ac o'r herwydd mae'n hanfodol deall y math o bobl sy'n debygol o fod yn bresennol mewn digwyddiadau parkrun.

2. Cryfderau model gweithredu parkrun

 1. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod amgylcheddau awyr agored yn sylweddol llai tebygol o gyfrannu at drosglwyddo COVID-19 nag amgylcheddau dan do. Mae pob digwyddiad parkrun yn digwydd yn gyfan gwbl mewn ardaloedd o fannau agored ac nid oes angen unrhyw amgylcheddau caeedig arnynt.

 2. Mae cerdded a rhedeg yn weithgareddau digyswllt nad oes angen unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb hirfaith arnynt.

 3. Ychydig iawn o offer sydd ei angen ar ddigwyddiadau parkrun ac maent bob amser wedi dilyn model gweithredu syml sy'n gofyn am isadeiledd digwyddiadau lleiaf posibl.

 4. Mae'n ofynnol i'r holl gyfranogwyr gofrestru ar-lein a chyn eu presenoldeb, ac nid oes angen iddynt gasglu unrhyw eitemau (megis rhifau ras) er mwyn cymryd rhan.

 5. Gofynnir i gerddwyr, rhedwyr a gwirfoddolwyr ddarparu cyfeiriadau e-bost fel rhan o'u proses gofrestru ar-lein, ac o ganlyniad yn unol â'n polisi preifatrwydd, gallwn gysylltu'n gywir ac yn gyflym â phobl sy'n bresennol ar unrhyw ddiwrnod penodol er mwyn hwyluso cysylltu ag olrhain fel rhaglen Prawf a Olrhain GIG y DU os oes angen. parkrun Global fydd yn rheoli'r broses hon (os bydd angen), nid timau digwyddiadau unigol.

3. Rhedeg Digwyddiadau yn ystod COVID-19

 1. Wrth i'r Pandemig COVID-19 ddatblygu yn gynnar yn 2020, gwnaethom gau pob digwyddiad parkrun ar draws y 22 gwlad yr ydym yn gweithredu ynddynt.
 2. Wrth i ni edrych tuag at ailagor, a gyda'r nod o gadw pethau mor syml â phosibl, rydym wedi diffinio tair cyflwr gweithredu clir wrth symud ymlaen:
  1. Digwyddiadau yn rhedeg fel yr oeddynt cyn COVID-19.
  2. Digwyddiadau ddim yn rhedeg oherwydd y risg y bydd haint COVID-19 yn rhy uchel.
  3. Digwyddiadau yn rhedeg o dan callawiau'r Fframwaith COVID-19.
 3. Mae'r canllawiau a nodir isod yn cynrychioli ein Fframwaith COVID-19, ac maent yn berthnasol i bob digwyddiad parkrun sy'n gweithredu mewn cymunedau lle mae lefel sylfaenol o haint COVID-19 a / neu lle mae gofynion pellhau cymdeithasol ar waith fel y'u gosodwyd gan gyrff iechyd cyhoeddus.
 4. Mewn digwyddiadau parkrun sy'n gweithredu o dan Fframwaith COVID-19, bydd Cyfarwyddwr (ion) y Digwyddiad pob digwyddiad yn gweithredu fel Swyddog (ion) COVID-19, sy'n golygu:
  1. Cyn ailagor, bydd gofyn iddynt ymgyfarwyddo â'r ddogfen hon a chadarnhau eu bod wedi gwneud hynny.
  2. Sicrhewch fod yr holl Gyfarwyddwyr y Rhediad hefyd yn gyfarwydd â'r ddogfen hon ac y byddant yn dilyn y canllawiau hyn ar ddiwrnod y digwyddiad.
 5. Rhaid i'r holl gyfranogwyr a gwirfoddolwyr gael hunanasesiad ar gyfer unrhyw symptomau Covid-19. Ni ddylai unrhyw un fynd i ddigwyddiad parkrun os oes ganddyn nhw, neu rywun y maent yn byw gyda, unrhyw un o'r canlynol: Tymheredd uchel (uwch na 37.8 ° C), peswch newydd, parhaus, colli neu newid i'w synhwyrau arogli neu flasu. Dylai'r gwiriad hwn gael ei wneud cyn pob digwyddiad parkrun. Pe bai unigolyn wedi dangos unrhyw symptomau o'r fath, rhaid iddynt beidio â chymryd rhan na gwirfoddoli, a dylent ddilyn canllawiau perthnasol yn eu gwlad breswyl.
 6. Dylai unrhyw un sydd eisoes wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu gan ymarferydd gofal iechyd barhau i ddilyn y cyngor hwn ac ni chaiff gymryd rhan na gwirfoddoli.
 7. Dylai pawb gydymffurfio â chyfyngiadau iechyd cyhoeddus ac osgoi ymddygiad risg uchel y tu allan i'r lleoliad parkrun er mwyn lleihau'r risg i gyd-gyfranogwyr a mynychwyr eraill.
 8. Os bydd ardal benodol yn cael ei chloi yn lleol, bydd digwyddiadau parkrun perthnasol yn cael eu cau ar unwaith a chynghorir gyfranogwyr a gwirfoddolwyr cofrestredig o'r ardal honno yn briodol.
 9. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae angen cymorth uniongyrchol ar bobl er mwyn cymryd rhan yn ein digwyddiadau, fel rhywun â nam ar ei olwg sydd angen canllaw. Yn y sefyllfaoedd hyn, er y dylai pawb bellhau eu hunain yn gymdeithasol lle bo hynny'n bosibl, mae'n amlwg bod buddion iechyd cyfranogi yn gorbwyso'r risgiau iechyd o gael eu tywys, er enghraifft. O'r herwydd, lle mae digwyddiadau'n gweithredu o dan y Fframwaith hwn, ac na allai unigolyn gymryd rhan heb gefnogaeth rhywun arall, caniateir y gefnogaeth hon.

4. Cyrraedd digwyddiadau

 1. Dylid annog cyfranogwyr, lle bo hynny'n bosibl, i deithio i'w digwyddiadau ar droed, beic neu drafnidiaeth breifat, heb dorri canllawiau pellhau cymdeithasol sy'n benodol i'w rhanbarth.
 2. Er nad yw digwyddiadau parkrun eu hunain yn darparu cyfleusterau parcio yn ffurfiol, dylid annog cyfranogwyr i barcio'n ystyriol.

5. Ymgasglu cyn ac wrth sefydlu digwyddiadau

 1. Rhaid i'r Cyfarwyddwyr y Rhediad ar y diwrnod fod yn gyfarwydd â'r canllawiau gweithredu hyn.

 2. Pan fydd gwirfoddolwyr yn cyrraedd ar fore'r digwyddiad, dylent ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol, a dylid lleihau cyswllt diangen i'r eithaf.

 3. Rhaid i bob gwirfoddolwr bob amser fod yn rhydd o symptomau a glanweithio dwylo wrth gyrraedd y digwyddiad. Dylai pob digwyddiad parkrun ddarparu glanweithydd dwylo i'w ddefnyddio gan wirfoddolwyr.

 4. Dylai un gwirfoddolwr neilltuo rolau i wirfoddolwyr eraill un ar y tro wrth iddynt gyrraedd, a dosbarthu bibiau a llinynnau gwddf gwirfoddol, wrth ddilyn unrhyw ofynion pellhau cymdeithasol lleol bob amser.

 5. Oherwydd model gweithredu darbodus parkrun, ystyrir bod offer digwyddiad (er enghraifft, saethau, arwyddion cychwyn / gorffen, sianeli gorffen) yn hanfodol ar gyfer gweithrediad diogel y digwyddiad. Fodd bynnag, dylid ei sefydlu (a'i gasglu ar ddiwedd y digwyddiad) mewn ffordd nad yw gwirfoddolwyr yn torri gofynion pellhau cymdeithasol lleol.

 6. Dylai cyfranogwyr, gwirfoddolwyr a gwylwyr ddilyn gofynion pellhau cymdeithasol lleol bob amser.

 7. Dylai unrhyw feysydd a ddefnyddir ar gyfer crynhoad cyn y digwyddiad wneud y mwyaf o'r lle sydd ar gael i bob cyfranogwr a lleihau faint o amser y mae cyfranogwyr yn ei dreulio yn agos at ei gilydd.

 8. Mae Cyfarfodydd Croeso yn hanfodol i les cyfranogwyr a chreu awyrgylch croesawgar i bobl a allai deimlo'n bryderus. Dylai'r rhain ddigwydd ddeg munud cyn dechrau'r digwyddiad, ni ddylent bara mwy na dau funud, a dilyn gofynion pellhau cymdeithasol lleol.

 9. Mae'n ofynnol i ddigwyddiadau junior parkrun gynnal sesiwn cynhesu cyn cychwyn. Mae'r rhain yn cael eu hystyried yn rhan o'r digwyddiad ei hun a dylid cymryd gofal i greu lle ac i leihau cyswllt rhwng cyfranogwyr.

 10. Nid yw digwyddiadau parkrun yn darparu cymorth cyntaf cymwys. Fodd bynnag, darperir pecyn cymorth cyntaf i bob digwyddiad, y dylid ei ddefnyddio, os oes angen, gan barchu gofynion pellhau cymdeithasol lleol lle bo hynny'n bosibl. Dylid delio â digwyddiadau critigol yn unol â'n polisi digwyddiadau critigol.

 11. Mewn rhai digwyddiadau critigol, mae angen cyflwyno CPR i achub bywyd unigolyn. Yn ôl Resuscitation Council UK, “Pan fydd rhywun yn cael ataliad ar y galon, nid ydyn nhw'n anadlu'n arferol ac mae eu calon wedi stopio. Heb unrhyw driniaeth, bydd y person hwn yn marw, fel arfer o fewn ychydig funudau. Mae CPR cynnar a diffibrilio yn rhoi eu cyfle gorau iddynt oroesi.”. Gweler https://www.resus.org.uk/covid-19-resources i gael arweiniad pellach ar ddarparu CPR yn ystod pandemig COVID-19.

6. Y Dechrau

 1. Dylid ystyried bod llinellau cychwyn yn gwneud y mwyaf o'r lle sydd ar gael i bob cyfranogwr ac yn lleihau'r amser y mae cyfranogwyr yn ei dreulio yn agos at ei gilydd. Yr addasiadau y dylai pob digwyddiad eu hystyried felly yw:
  1. (Angenrheidiol) Rhaid i sesiynau briffio cyn y digwyddiad gynnwys gwybodaeth sy'n hanfodol i ddiogelwch cyfranogwyr a rhedeg y digwyddiad yn effeithlon.

  2. (Angenrheidiol) - Rhaid cadw sesiynau briffio cyn y digwyddiad hyd at ddwy funud ar y mwyaf (sgript enghreifftiol isod) ac yn ddelfrydol dylid eu sgriptio ymlaen llaw er mwyn cadw at amser.

  3. (Angenrheidiol) - Rhaid symud cyfranogwyr i'r llinell gychwyn mor agos at yr amser cychwyn â phosibl er mwyn lleihau'r amser a dreulir yn agos at ei gilydd.

  4. (Angenrheidiol) - Rhaid i bob digwyddiad gychwyn yn brydlon er mwyn lleihau'r amser y mae cyfranogwyr yn ei dreulio yn agos at ei gilydd.

  5. (Angenrheidiol) - Rhaid gofyn i'r cyfranogwyr leoli eu hunain yn briodol, gyda rhedwyr cyflymach tuag at y blaen, a rhedwyr / cerddwyr arafach tuag at y cefn.

  6. (Ystyriwyd) - Yn dibynnu ar ddyluniad y cwrs, gellir symud mannau cychwyn o'r lle arferol os oes mwy o le ar gael ac asesu risg yn briodol. Nodwch: nid yw llinellau cychwyn ehangach bob amser yn cefnogi pellter cymdeithasol oherwydd gallant arwain at dagfeydd os yw'r cwrs yn culhau yn fuan wedi hynny. Dylai timau digwyddiadau ystyried hyn.

 2. Pan symudir man cychwyn oherwydd addasiadau COVID-19, gellir cynyddu cyfanswm pellter ein digwyddiadau 5k hyd at 500m os oes angen, a gellir cynyddu cyfanswm pellter cwrs ein digwyddiadau iau hyd at 200m. Yn bwysig, rhaid i gyrsiau beidio â bod yn fyrrach na 5k neu 2k yn y drefn honno.

 3. Mae'r holl amseru a sganio digwyddiadau i'w cynnal gan ddefnyddio ap Gwirfoddolwr Digidol parkrun. Ni chaniateir defnyddio stopwatshys digwyddiadau a sganwyr cod parkrun.

 4. Ble bynnag mae’n bosib, dylid annog cyfranogwyr i gadw at ofynion pellhau cymdeithasol.

7. Yn ystod y digwyddiad

 1. Caniateir i gyfranogwyr gerdded neu redeg ar eu cyflymder eu hunain.

 2. Dylai'r cyfranogwyr gerdded, loncian neu redeg gyda'r nod o ddefnyddio'r holl le sydd ar gael a lleihau faint o amser y'n agos at ei gilydd.

 3. Ni ddylai cyfranogwyr boeri unrhyw le ar y cwrs, rhoi 'high five' i unrhyw un arall, na chymryd rhan mewn unrhyw gyswllt nad yw'n hanfodol.

 4. Dylid ildio i ddefnyddwyr eraill y parc neu'r ardal o fannau agored bob amser.

8. Wrth y diwedd

 1. Dylai'r llinellau gorffen fod mewn ardal mor agored â phosibl a gellir eu symud os oes angen ac asesu risg yn briodol.

 2. Pan symudir man gorffen oherwydd addasiadau COVID-19 i gyfanswm pellter cwrs ein digwyddiadau 5k gellir cynyddu hyd at 500m os oes angen, a gellir cynyddu cyfanswm pellter cwrs ein digwyddiadau iau hyd at 200m. Yn bwysig, rhaid i gyrsiau beidio â bod yn fyrrach na 5k neu 2k yn y drefn honno.

 3. Dylid ehangu llinellau gorffen lle bo hynny'n bosibl a dylid rhoi digon o le fel y gellir dosbarthu tocynnau gorffen heb achosi gorlenwi ac i barchu gofynion pellter cymdeithasol lleol lle bo hynny'n bosibl.

 4. Dylai'r ardal gorffen gael ei ymestyn os yw'n ddefnyddiol i gynyddu llif ac osgoi gorlenwi.

 5. Dylid rhoi tocynnau gorffen ar ddiwedd yr ardal orffen, nid ar y dechrau.

 6. Dylai sganwyr gael eu gosod gyda digon o le o'i amgylch ac yn ddigon pell i ffwrdd o'r ardal gorffen fel nad yw ciwiau'n cronni a bod modd cynnal gofynion pellhau cymdeithasol lleol. Ni ddylid eu gosod yn uniongyrchol ar ddiwedd yr ardal gorffen.

 7. Rhaid sganio cod parkrun gan ddefnyddio'r ap Gwirfoddolwr Digidol parkrun ar ddyfais symudol y gwirfoddolwr ei hun. (Rhaid peidio â defnyddio sganwyr cod digwyddiadau).

 8. Dylid cynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy'n sganio yn sylweddol.
  1. Mae'r ap Gwirfoddolwr Digidol parkrun wedi'i ddatblygu i ddarparu ar gyfer niferoedd cynyddol o ddefnyddwyr a'r gofyniad y ei ddefnydd am 100% o'r amser.

  2. Rydym yn argymell bod digwyddiadau 5k yn anelu at oddeutu un sganiwr gwirfoddol i bob 50 o orffenwyr a digwyddiadau iau anelu at un sganiwr gwirfoddol i bob 25 o orffenwyr.

 9. Rhaid i sganio tocynnau gorffen a chodau bar personol fod yn hollol ddigyswllt ac o bell, gyda'r cyfranogwyr yn dal eu codau safle a'u codau personol, ac yna'n adneuo eu tocyn safle mewn cynhwysydd ar ôl iddynt gael eu sganio.

9. Ar ôl y digwyddiad

 1. Rhaid i docynnau gorffen, cyn eu didoli, naill ai gael eu golchi yn syth ar ôl pob digwyddiad neu eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr.

 2. Dylid dychwelyd bibiau a llinynnau gwddf gwirfoddol ar ôl y digwyddiad gyda cyn lleied o gyswllt dynol a phosib.

 3. Rhaid golchi bibiau a llinynnau gwddf naill ai'n syth ar ôl pob digwyddiad neu eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr.

 4. Rhaid osgoi rhannu offer lle bo hynny'n bosibl.

 5. Dylai unrhyw gynulliadau yn dilyn digwyddiadau parkrun gadw at ofynion pellhau cymdeithasol lleol a pharhau'n i fod yn feddylgar i deimladau cymunedau lleol.

 6. Mae'n ofynnol i'r holl gyfranogwyr, gwirfoddolwyr a gwylwyr gadw at ofynion pellhau cymdeithasol lleol ar ôl y digwyddiad.

10. Plant

 1. Dangoswyd bod plant mewn risg is o COVID-19, fodd bynnag, maent hefyd yn llai tebygol o bellhau'n gymdeithasol neu arsylwi hylendid dwylo.

 2. Mewn digwyddiadau 5k dylid tynnu sylw arbennig at y rheol dan 11 oed.

 3. Ym mhob digwyddiad, dylid atgoffa cyfranogwyr y dylai plant cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad gadw at ofynion pellhau cymdeithasol lleol sy'n berthnasol i'w grŵp oedran.

 4. Pan fydd rhanbarth yn cynnal digwyddiadau 5k, dim ond i blant 4-10 oed gerdded neu redeg bydd digwyddiadau junior parkrun. Fydd hyn yn parhau nes bydd y digwyddiad 5k yn dychwelyd. Yn y cyfamser mae croeso cynnes i blant rhwng 11 a 14 oed wirfoddoli.

 5. Mewn digwyddiadau junior parkrun, gellir cyflwyno bandiau arddwrn carreg filltir i blant ond rhaid i'r gwirfoddolwr sy'n gwneud hyn lanweithio ei ddwylo yn union ymlaen llaw.

11. Cefnogaeth gyfathrebu gan bencadlys parkrun

 1. Bydd yr holl gyfranogwyr yn derbyn e-bost yn uniongyrchol â chanllawiau cyn ailagor, unwaith y bydd dyddiad ailagor wedi'i gadarnhau ar gyfer eu digwyddiad. Fydd hyn yn cynnwys cod ymddygiad sy'n tynnu sylw at agweddau allweddol megis peidio â mynychu os yw'n arddangos symptomau, i gadw at ofynion pellhau cymdeithasol, glanweithio dwylo wrth gyrraedd a gadael (heblaw am gyfranogwyr gwirfoddol i ddarparu glanweithydd dwylo eu hunain) a pharchu gofod personol pobl eraill. Bydd pob unigolyn cofrestredig newydd yn derbyn yr un canllawiau.

 2. Bydd pob sianel gyfathrebu genedlaethol yn cynnwys diweddariadau ar Fframwaith COVID-19 parkrun.

 3. Dylai cyfathrebu hefyd gynnwys esboniad y bydd rhai digwyddiadau'n brysur ac, er ein bod wedi lleihau'r risg, dylai'r cyfranogwyr wneud eu penderfyniad eu hunain ynghylch a ydyn nhw'n gyffyrddus yn dychwelyd.

12. Profi ac olrhain

 1. Gofynnir i gerddwyr, rhedwyr a gwirfoddolwyr ddarparu cyfeiriadau e-bost fel rhan o'u proses gofrestru ar-lein, ac o ganlyniad yn unol â'n polisi preifatrwydd, gallwn gysylltu'n gywir ac yn gyflym â phobl sy'n bresennol ar unrhyw ddiwrnod penodol er mwyn hwyluso cysylltu ag olrhain megis gan raglen Prawf ac Olrhain GIG y DU os oes angen. parkrun Global fydd yn rheoli'r broses hon (os bydd angen), nid timau digwyddiadau unigol.

 2. Gallwn gyfathrebu'n gyflym (trwy e-bost) ar ôl y digwyddiad gyda grwpiau penodol o gyfranogwyr a phan ofynnir i ni wneud hynny gan gyrff iechyd cyhoeddus, gallwn wneud hynny'n effeithiol ac yn broffesiynol.

13. Gwell cefnogaeth i Wirfoddolwyr

 1. Mae mewnwelediad yn dweud wrthym fod mwyafrif y cyfranogwyr yn gyffyrddus yn dychwelyd fel cerddwyr, loncwyr, rhedwyr neu wirfoddolwyr. Fodd bynnag, mae'n sicr y bydd dychwelyd mewn lleoliadau lle mae lefel sylfaenol o haint yn codi nifer o gwestiynau o'r tu mewn a'r tu allan i'r gymuned parkrun. Felly byddwn yn darparu cefnogaeth ddigonol i wirfoddolwyr fel eu bod yn gallu cyflawni eu rolau heb bwysau a phryder gormodol.

 2. Rhoddir y flaenoriaeth uchaf i ymholiadau COVID-19 trwy gyfranogwr parkrun neu gefnogaeth digwyddiad.

 3. Bydd cefnogaeth prosesu canlyniadau yn cael ei wella trwy argaeledd cynyddol y system cymorth sgwrsio a niferoedd cynyddol o wirfoddolwyr canolog sy'n cefnogi'r gwasanaeth hwnnw.

 4. Bydd timau digwyddiadau a Llysgenhadon yn derbyn cyfathrebiadau rheolaidd ynghylch ymarferoldeb y canllawiau hyn a'u cymhwyso ar lefel y digwyddiad.

 5. Lle mae gennym ddyfarnwyr gwirfoddol, byddant yn ymgyfarwyddo â'r canllawiau hyn ac yn beirniadu digwyddiadau yn unol â hynny.

 6. Mae pob gwirfoddolwr parkrun wedi'i gwmpasu o dan ein polisi yswiriant atebolrwydd cyhoeddus cyn belled â'u bod yn dilyn y canllawiau hyn hyd eithaf eu gallu.

14. Diweddariadau i'r ap Gwirfoddolwr Digidol/ WebFMS

 1. Ar ôl gorffen sganio neu amseru, bydd y Gwirfoddolwr Digidol yn ein caniatáu i adnabod y gwirfoddolwr yn syml (trwy sganio eu cod parkrun eu hunain neu deipio eu henw eu hunain) a lleoliad y digwyddiad (trwy sganio'r cod QR sy'n benodol i'r digwyddiad).

 2. Bydd data sganio ac amseru yn trosglwyddo'n uniongyrchol yn uniongyrchol i WebFMS y digwyddiad hwnnw yn barod i'w brosesu.

 3. Bydd gwirfoddolwyr sganio ac amseru (sy'n sganio eu cod parkrun neu'n teipio eu henw yn ystod yr uwchlwytho) yn cael eu credydu'n awtomatig am wirfoddoli yn y digwyddiad hwnnw.

 4. Cysondeb parhaus iOS ac Android.

 5. Gall defnyddio'r ap Gwirfoddolwr Digidol fod yn broses hollol ddigyswllt gyda gwirfoddolwyr ddim yn trin unrhyw docynnau na chodau bar.

15. Enghraifft o frîff cyn rhedeg

 • Digwyddiad 2k junior parkrun
  • Croeso i junior parkrun Harrogate.

  • Mae'r cwrs yn ddau lap o'r parc. Ar ddiwedd y lap gyntaf trowch i'r chwith i ddechrau lap dau. Ar ddiwedd yr ail lap trowch i'r dde i'r diwedd.

  • Ildiwch i ddefnyddwyr parciau eraill bob amser.

  • Rhieni, peidiwch â chroesi'r llinell derfyn.

  • Nid oes unrhyw beryglon ar y cwrs heddiw ond gwyliwch am arwynebau anwastad a changhennau wedi cwympo.

  • Os bydd unrhyw ddigwyddiadau y dylai eraill fod yn ymwybodol ohonynt, siaradwch â'ch gwirfoddolwr agosaf, a fydd yn cysylltu â mi ac yn darparu cefnogaeth.

  • Mae gennym fynediad at ddau Diffibriliwr Allanol Awtomatig (AEDs) ar frig a gwaelod y cwrs.

  • Yn ystod y digwyddiad, dylech geisio cerdded, neu redeg gyda'r nod o ddefnyddio'r holl le sydd ar gael a lleihau faint o amser sy'n agos at ei gilydd.

  • Dim poeri na rhoi 'High Five'.

  • Daliwch eich llaw allan am docyn gorffen.

  • Ar ôl y llinell derfyn, parhewch i barchu gofynion pellhau cymdeithasol lleol.

  • Daliwch eich cod bar personol ac eich un safle allan i'r gwirfoddolwr ei sganio.

  • Plant (a rhieni) rhediad yw hi nid ras, gwenwch ar eich wyneb.

  • Diolch i wirfoddolwyr heddiw.

  • Ydy pawb yn barod?

  • Ewch!

 • Digwyddiad 5k
  • Croeso i parkrun Westerfolds.

  • Mae'r cwrs yn un allan ac yn ôl.

  • Ildiwch i ddefnyddwyr parciau eraill bob amser.

  • Mae'r cwrs yn fwdlyd heddiw ar ôl y glaw felly gwyliwch allan am arwynebau llithrig neu anwastad.

  • Os bydd unrhyw ddigwyddiadau y dylai eraill fod yn ymwybodol ohonynt, siaradwch â'ch gwirfoddolwr agosaf, a fydd yn cysylltu â mi ac yn darparu cefnogaeth.

  • Mae gennym ddiffibriliwr allanol awtomatig (AED) wrth y llinell gychwyn.

  • Yn ystod y digwyddiad, dylech geisio cerdded, loncian neu redeg gyda'r nod o ddefnyddio'r holl le sydd ar gael a lleihau faint o amser sy'n agos at ei gilydd.

  • Dim poeri na rhoi 'High Five' i neb.

  • Daliwch eich llaw allan am docyn gorffen.

  • Ar ôl y llinell derfyn, parhewch i barchu canllawiau pellhau cymdeithasol a chefnogi'ch plant i wneud hynny hefyd.

  • Daliwch eich cod bar personol ac eich un safle allan i'r gwirfoddolwr ei sganio.

  • Rhaid i blant o dan 11 oed fod o fewn cyrraedd braich rhiant, gwarcheidwad neu oedolyn dynodedig o ddewis y rhieni bob amser.

  • Caniateir un ci i bob cyfranogwr a rhaid iddo fod ar dennyn byr.

  • Ydy pawb yn barod?

  • Ewch!