Skip to content

Podręcznik parkrun COVID-19

W świetle obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 zidentyfikowaliśmy możliwe trzy scenariusze dotyczące dalszej organizacji naszych spotkań w poszczególnych krajach/terytoriach:

 • spotkania wznowione i organizowane bez obostrzeń;
 • spotkania zawieszone z powodu ryzyka zakażenia COVID-19 uznanego za zbyt wysokie oraz obowiązujące obostrzenia;
 • spotkania wznowione i organizowane w oparciu o zasady opisane w niniejszym podręczniku COVID-19.

Wytyczne przedstawione poniżej prezentują nasze zasady organizacji spotkań parkrun i mają zastosowanie do wszystkich spotkań parkrun organizowanych w krajach, na terenie których istnieje utrzymujący się poziom zakażenia COVID-19 i/lub obowiązują wymogi dotyczące m.in. dystansu społecznego, określone przez organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne.

Podręcznik COVID-19 dla spotkań parkrun (tymczasowy)

Prosimy pamiętać, że podręcznik przedstawia kompleksowy zakres zasad, aczkolwiek może być uzupełniany i mogą zostać do niego wprowadzone dodatkowe zmiany.

Na chwilę obecną spotkania parkrun w większości krajów pozostają w zawieszeniu i nie stosuje się do nich poniższych zasad.

 1. Wprowadzenie
 1. parkrun to organizacja pozarządowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, której misją jest promowanie udziału poszczególnych społeczności w podejmowaniu aktywności fizycznej i wspólnym spędzaniu czasu. Od momentu uruchomienia w 2004 roku, parkrun rozrósł się do ponad 2000 lokalizacji oferujących cotygodniowe spotkania w 22 krajach i posiada ponad 7 milionów zarejestrowanych uczestników. Przed zawieszeniem lokalizacji parkrun z powodu pandemii COVID-19 cotygodniowe spotkania gromadziły przeciętnie 350 tysięcy osób maszerujących, truchtających lub biegających oraz 30 tysięcy wolontariuszy wspierających organizację spotkań.
 2. Wszystkie spotkania parkrun organizowane są w oparciu o jednolite zasady oraz dodatkowe wytyczne w zakresie ochrony najmłodszych uczestników. Każda lokalizacja parkrun posiada analizę ryzyka związaną z organizacją spotkań, jednakże w związku z sytuacją, dodatkowo podlegać musi dodatkowej ocenie ryzyka COVID-19 przedstawionej na końcu Podręcznika.
 3. parkrun stanowi bardzo skuteczną interwencję w zakresie poprawy zdrowia mieszkańców, umożliwiającą udział i zaangażowanie przedstawicieli różnych grup, środowisk i społeczności. Globalnie, spotkania parkrun dają corocznie możliwość bezpośredniej aktywności na świeżym powietrzu przez ponad dziesięć milionów godzin. Skupiają się wokół działań o charakterze społecznym, co samo w sobie ma wyraźnie pozytywny wpływ na zdrowie i ogólny poziom samopoczucia uczestników. Wykazano również, że udział w imprezach parkrun zwiększa aktywność uczestników parkrun także w innych dziedzinach życia.
 4. Według wszystkich wskaźników, wzrost liczebności uczestników parkrun wynosił około 25% w każdym roku, z prognozą utrzymania tej stopy wzrostu w kolejnych latach.
 5. W związku z powyższym wznowienie spotkań parkrun będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie wielu uczestników, co w przypadku pozostawienia naszych spotkań w zawieszeniu oznaczać będzie utratę możliwości dostępu do aktywności fizycznej i wpływania na kondycję fizyczną i psychiczną. Ponadto, pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia okazały się w dużej mierze mieć negatywny wpływ na osoby mniej aktywne i borykające się ograniczeniami fizycznymi i społecznymi, dla których parkrun był szczególnie istotnym elementem utrzymania poziomu zdrowia. Z tego punktu widzenia ważne jest zatem, aby wznowić spotkania parkrun, tak szybko jak tylko będzie to możliwe i bezpieczne.
 6. Aby zrozumieć ryzyko związane ze wznowieniem spotkań parkrun w społecznościach, w których istnieje utrzymujący się poziom zakażenia COVID-19, konieczne jest zrozumienie trzech kluczowych kwestii:
  1. Przenoszenie wirusa drogą kropelkową: kropelki układu oddechowego, przenoszące zakaźne patogeny, mogą transmitować infekcję, gdy przemieszczają się bezpośrednio z dróg oddechowych osoby zakażonej na wrażliwe powierzchnie śluzówki innych osób, zazwyczaj w niewielkiej odległości. Może to mieć miejsce podczas np. wydechu, kichania, kaszlu lub mówienia.
  2. Transmisja nośnika zakażenia: nośnik zakażenia jest definiowany jako obiekt, który zostaje skażony wirusem, a następnie przenosi go na inną osobę. Przykładami potencjalnych nośników zakażenia w kontekście parkrun są: stopery, skanery, tokeny, laptopy.
  3. Charakterystyka uczestników: wykazano, że COVID-19 wpływa na różne grupy ludzi w różny sposób i dlatego ważne jest, aby zrozumieć charakterystykę uczestników, w tym jakie grupy osób będą uczestniczyć w spotkaniach parkrun.

2. Mocne strony modelu operacyjnego parkrun

 1. Dowody wskazują, że przebywanie na otwartej przestrzeni w zdecydowanie mniejszym stopniu przyczynia się do przenoszenia COVID-19, niż przebywanie w przestrzeni zamkniętej. Wszystkie spotkania parkrun odbywają się w całości na otwartej przestrzeni i nie wymagają przebywania w zamkniętym środowisku.
 2. Maszerowanie i bieganie to czynności bezkontaktowe, które nie wymagają dłuższego kontaktu z innymi w bezpośredniej bliskości.
 3. Spotkania parkrun wymagają użycia niewielkiej ilości sprzętu i opierają się na bardzo prostej formule, opartej na minimalnej infrastrukturze potrzebnej do organizacji spotkania.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do rejestracji on-line przed uczestnictwem w parkrun, a jednocześnie nie muszą odbierać wcześniej żadnych dodatkowych rzeczy związanych z udziałem, takich jak np. numer startowy, czy też pakiet aby móc wziąć udział w spotkaniu.
 5. Uczestnicy i wolontariusze proszeni są o podanie adresów e-mail w ramach procesu rejestracji on-line, dzięki czemu, zgodnie z naszą polityką prywatności, jesteśmy w stanie dokładnie i szybko skontaktować się z osobami uczestniczącymi w ramach parkrun w danym dniu w razie potrzeby identyfikacji zakażeń. W przypadku potrzeby, procesem identyfikacji uczestników zarządzać będzie biuro parkrun na poziomie globalnym, nie zaś zespoły poszczególnych lokalizacji.

3. Organizacja spotkań w czasie obecności COVID-19

 1. Wraz z pojawieniem się i rozwojem pandemii COVID-19 na początku 2020r. podjęliśmy decyzję o zawieszeniu spotkań parkrun na terenie wszystkich 22 krajów, w których organizowany jest parkrun.
 2. W kontekście wznowienia naszych spotkań określiliśmy trzy scenariusze dla lokalizacji parkrun w poszczególnych krajach:
  1. spotkania wznowione i organizowane bez obostrzeń;
  2. spotkania zawieszone z powodu ryzyka zakażenia COVID-19 uznanego za zbyt wysokie oraz obowiązujące obostrzenia;
  3. spotkania wznowione i organizowane w oparciu o zasady opisane w niniejszym podręczniku COVID-19.
 3. Wytyczne przedstawione poniżej prezentują nasze zasady organizacji spotkań COVID-19 i mają zastosowanie do wszystkich spotkań parkrun organizowanych w krajach, w których istnieje utrzymujący się poziom zakażenia COVID-19 i/lub obowiązują wymogi dotyczące dystansu społecznego, określone przez organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne.
 4. Podczas wznowionych spotkań parkrun koordynatorzy lokalizacji będą funkcjonowali w charakterze osób nadzorujących przestrzeganie zasad Podręcznika parkrun COVID-19 i dodatkowo:
  1. przed wznowieniem spotkań będą musieli zapoznać się z tym dokumentem i potwierdzić, że to zrobili;
  2. upewnić się, że wszyscy koordynatorzy spotkań w danym dniu znają zapisy tego dokumentu i będą postępować zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi w dniu organizacji edycji parkrun.
 5. Przed udziałem wszyscy uczestnicy i wolontariusze muszą przejść samoocenę pod kątem objawów COVID-19. Nikt nie powinien uczestniczyć w spotkaniach parkrun, jeśli dana osoba lub zamieszkujące z nią osoby wykazują którykolwiek z poniższych objawów: wysoka temperatura (powyżej 37,8 stopni C), ciągły kaszel, utrata lub zmniejszenie poziomu zmysłu węchu lub smaku. Tę kontrolę należy przeprowadzić przed każdym spotkaniem parkrun. Jeśli dana osoba wykaże takie objawy, nie może brać w charakterze uczestnika na trasie ani brać udziału w spotkaniu w charakterze wolontariusza. Powinna także przestrzegać wytycznych obowiązujących w kraju lub regionie, w którym się znajduje.
 6. Każdy, kto został już skierowany na kwarantannę przez lekarza, powinien zastosować się do tego nakazu i w żadnej formie nie uczestniczyć w parkrun, ani jako uczestnik, ani w charakterze wolontariusza.
 7. Każdy powinien przestrzegać krajowych i lokalnych ograniczeń wprowadzonych przez podmioty właściwe w zakresie ochrony zdrowia publicznego na obszarze, na którym odbywają się spotkania parkrun i unikać zachowań związanych z wysokim prawdopodobieństwem zakażenia poza parkrun, aby zmniejszyć ryzyko w stosunku do innych uczestników oraz pozostałych osób. W przypadku chęci wyposażenia się w dodatkowe elementy ochronne w trakcie udziału w parkrun, uczestnicy i wolontariusze proszeni są o wykorzystanie posiadanych przez siebie elementów ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 8. W przypadku nałożenia obostrzeń na danym obszarze, spotkania parkrun zlokalizowane w jego ramach zostaną zamknięte ze skutkiem natychmiastowym, a uczestnicy zostaną o tym poinformowani.

4. Dotarcie na parkrun

 1. W miarę możliwości należy zachęcać uczestników do docierania na parkrun pieszo, na rowerze lub transportem prywatnym, bez naruszania wytycznych dotyczących dystansu społecznego specyficznych dla kraju/regionu, w którym w danym momencie się znajdują.
 2. W miarę możliwości należy zachęcać uczestników do aktywności w ich macierzystych lokalizacjach i unikania podróży do innych lokalizacji.
 3. Chociaż w ramach parkrun nie zapewniamy ani nie odpowiadamy za dedykowane miejsca parkingowe, należy zachęcać uczestników do rozważnego i bezpiecznego parkowania.

5. Gromadzenie się przed startem i przygotowanie spotkań

 1. Koordynatorzy spotkań w danym dniu muszą zapoznać się z wytycznymi niniejszego Podręcznika.
 2. Wolontariusze przybywający na spotkanie powinni postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dystansu społecznego lub innych obostrzeń i unikać wszelkich niepotrzebnych kontaktów.
 3. Wszyscy wolontariusze muszą przez cały czas być wolni od objawów. Wolontariusze nie są zobowiązani do noszenia dodatkowych elementów ochronnych, chyba, że mają taką wolę. W takim przypadku wolontariusze proszeni są o wykorzystanie posiadanych przez siebie elementów ochronnych.
 4. Zadania oraz sprzęt powinny być rozdzielane i wydawane wolontariuszom przez jedną, wyznaczoną osobę według kolejności ich przybywania przy zachowaniu przez cały czas wytycznych dotyczących dystansu społecznego.
 5. Ze względu na formułę spotkań parkrun, wyposażenie lokalizacji (np. strzałki, znaki startu i mety, pachołki tunelu mety) jest uważane za niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia spotkań parkrun. Rozstawianie i zbieranie sprzętu powinno odbywać się (i zebrać pod koniec imprezy) przy zachowaniu najmniejszego możliwego kontaktu pomiędzy wolontariuszami.
 6. Uczestnicy, wolontariusze i widzowie (jeżeli ich udział jest dozwolony) są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego przed spotkaniem.
 7. Wszelkie miejsca wykorzystywane do organizacji spotkań parkrun powinny zapewniać maksymalną, dostępną przestrzeń dla każdego uczestnika i minimalną ilość czasu, jaki uczestnicy spędzają w bezpośredniej bliskości.
 8. Odprawy dla debiutantów mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nowych uczestników oraz powitania ich podczas ich pierwszego udziału w parkrun. Powinny się one odbywać na dziesięć minut przed rozpoczęciem spotkania, trwać nie dłużej niż dwie minuty i przez cały czas zapewniać przestrzeganie zasad dystansu społecznego.
 9. Spotkania parkrun junior wymagają rozgrzewki przed startem. Są one uważane za część samego wydarzenia i należy zadbać o zapewnienie jak największej przestrzeni i zminimalizowanie kontaktu między uczestnikami.
 10. Spotkania parkrun nie zapewniają udzielania pierwszej pomocy w sposób profesjonalny. Jednak wszystkie lokalizacje są wyposażone w apteczkę, której, w razie potrzeby, należy używać z zachowaniem dystansu społecznego na tyle, na ile to możliwe. Szczególnie niebezpieczne wypadki należy traktować zgodnie z naszą polityką dotyczącą krytycznych zdarzeń.

6. Rozpoczęcie spotkania

 1. Rozpoczęcie spotkania powinno odbyć się z wykorzystaniem maksymalnej, dostępnej przestrzeni dla uczestników i przy zapewnieniu ograniczonego czasu przebywania uczestników w bezpośredniej bliskości. W związku z tym należy zapewnić następujące zasady rozpoczęcia spotkań parkrun:
  1. (Wymagane) Odprawa musi zawierać jedynie informacje niezbędne dla bezpieczeństwa uczestników i sprawnego przebiegu spotkania.
  2. (Wymagane) Odprawa musi trwać maksymalnie dwie minuty (przykładowy skrypt poniżej) i najlepiej, aby była przygotowana z wyprzedzeniem.
  3. (Wymagane) Uczestnicy muszą zostać zaprowadzeni na linię startu jak najbliżej godziny startu, aby zminimalizować ilość czasu spędzanego w bliskiej odległości od siebie.
  4. (Wymagane) Wszystkie spotkania muszą rozpoczynać się bez zbędnej zwłoki, aby zminimalizować ilość czasu spędzanego przez uczestników blisko siebie.
  5. (Wymagane) Uczestnicy muszą zostać poproszeni o odpowiednie rozstawienie się, z szybszymi uczestnikami ustawionymi na czele stawki i wolniejszymi uczestnikami z tyłu.
  6. (Do rozważenia) W zależności od uwarunkowań trasy, linię startu można przenieść w inne miejsce, jeśli dotyczasowe oferuje zbyt małą przestrzeń i nie powoduje to ryzyka bezpieczeństwa dla uczestników oraz innych osób korzystających z terenu. Uwaga: szersza linia startowa nie zawsze sprzyja dystansowi społecznemu w momencie, gdy trasa zwęża się wkrótce po jej przekroczeniu. Zepół lokalizacji powinien ocenić lokalne uwarunkowania i wziąć to pod uwagę.
 2. Tam, gdzie linia zostanie przesunięta w związku z zapewnieniem większej przestrzeni i dodatkowego zmniejszenia zakażenia COVID-19, całkowity dystans trasy może zostać zwiększony nawet o 500 metrów. Jednocześnie, trasa nie może mieć mniej niż 5 km.
 3. Korzystanie ze stoperów i skanerów kodów uczestnika jest niedozwolone. Zamiast tego, pomiar czasu i skanowanie należy przeprowadzać za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej parkrun Virtual Volunteer dostępnej w Google Play/App Store.
 4. Zachęcamy wszystkich uczestników do zachowania dystansu społecznego na początku każdego spotkania i prosimy, aby w miarę możliwości wszyscy uczestnicy pozostawali w odległości jednego metra od siebie oraz unikali bezpośredniego kontaktu.

7. W trakcie spotkania

 1. Uczestnicy mogą biegać, truchtać lub maszerować dowolnym tempie.
 2. Podczas spotkania uczestnicy powinni biegać, truchtać lub maszerować w sposób zapewniający wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni i zminimalizowanie czasu przebywania w bezpośredniej bliskości z innymi uczestnikami.
 3. Uczestnicy nie powinni spluwać, mieć fizycznego kontaktu, przybijać 'piątek' innym uczestnikom ani angażować się w żaden rodzaj kontaktu, który jest niezbędny.
 4. Pozostałym użytkownikom terenu, na którym wyznaczona jest trasa, należy zawsze zapewnić pierwszeństwo.

8. Meta i zakończenie spotkania

 1. Linia mety powinna znajdować się na możliwie otwartym terenie i można ją przesuwać w razie potrzeby pod warunkiem oszacowania ryzyka z tym związanego.
 2. Tam, gdzie strefa mety zostanie przesunięta w związku ze zminimalizowaniem zakażenia COVID-19, całkowity dystans trasy może zostać zwiększony nawet o 500 metrów. Jednocześnie, trasa nie może być krótsza niż 5 km.
 3. Tam, gdzie to możliwe, linia mety powinna być poszerzona. Należy też zapewnić wystarczająco dużo miejsca, aby można było rozdawać tokeny bez powodowania tłoku i przestrzegać wymogów dystansu społecznego, jeśli to możliwe.
 4. Liczba wolontariuszy rozdających tokeny powinna zostać zwiększona, aby uczestnicy mogli się sprawnie poruszać w tunelu mety i aby można było z niego jak najszybciej wyjść.
 5. W razie potrzeby, tunel mety należy przedłużyć, aby zwiększyć przepływ ludzi i uniknąć stłoczenia uczestników.
 6. Tokeny należy wydawać na końcu tunelu, nie na początku.
 7. Osoby skanujące kody uczestników nie powinny znajdować się bezpośrednio na końcu tunelu mety, ale być rozstawione w odległości tak, aby nie tworzyły się kolejki i aby można było zachować dystans społeczny.
 8. Podczas spotkania tokeny nie mogą być skanowane przy użyciu skanerów, zamiast nich należy użyć aplikacji parkrun Virtual Volunteer zainstalowanej na własnym urządzeniu mobilnym wolontariusza.
 9. Liczba skanujących wolontariuszy powinna zostać zwiększona, aby obszar mety mógł zostać jak najszybciej opuszczony.
  1. Aplikacja parkrun Virtual Volunteer jest rozbudowywana w celu dostosowania do rosnącej liczby użytkowników i wymogu wykorzystania jej w 100%.
  2. Zalecamy, aby podczas spotkań jeden skanujący wolontariusz przypadał na 50 uczestników przekraczających linię mety.
 10. Skanowanie tokenów i kodów uczestnika musi być całkowicie bezdotykowe oraz z zachowaniem odległości w stosunku do uczestników, którzy je trzymają. Po zeskanowaniu uczestnicy muszą wrzucić tokeny do specjalnie przygotowanego pojemnika lub woreczka.

9. Po spotkaniu

 1. Tokeny, zanim zostaną użyte podczas kolejnej edycji parkrun muszą zostać umyte lub poddane kwarantannie po zakończonej edycji przez okres 72 godzin.
 2. Kamizelki i identyfikatory wolontariuszy należy zwrócić po zakończonym spotkaniu przy minimalnym kontakcie z innymi wolontariuszami.
 3. Kamizelki i smycze do identyfikatorów wolontariuszy, zanim zostaną użyte podczas kolejnej edycji parkrun muszą zostać wyprane lub poddane kwarantannie po zakończonej edycji przez okres 72 godzin.

 4. W miarę możliwości należy unikać wspólnego korzystania ze sprzętu przez wolontariuszy.
 5. Wyniki muszą być sprawdzone i opublikowane w domu tak, aby uniknąć gromadzenia się wokół urządzeń używanych do ich przetwarzania.
 6. Po spotkaniu nie powinno być żadnych zbędnych prezentacji, zgromadzeń ani uroczystości.
 7. Wszyscy uczestnicy, wolontariusze i widzowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego po zakończeniu spotkania.

10. Dzieci

 1. Wykazano, że dzieci są w mniejszym stopniu narażone na zakażenie COVID-19, jednocześnie jednak rzadziej dystansują się społecznie i przestrzegają higieny.
 2. W ramach spotkań parkrun na dystansie 5 km zasada “poniżej 11” (dzieci poniżej 11 roku życia powinny znajdować się w zasięgu ręki rodzica lub wyznaczonego opiekuna przez cały czas trwania spotkania) powinna być szczególnie podkreślona.
 3. Na wszystkich spotkaniach należy przypomnieć uczestnikom, że przed, w trakcie i po spotkaniu obowiązuje zasada dystansu społecznego, a dzieci powinny być pod opieką rodziców.
 4. W ramach parkrun junior dozwolone jest wręczanie dzieciom jubileuszowych opasek, jednak wolontariusz, który to robi, musi natychmiast zdezynfekować ręce.

11. Wsparcie w zakresie komunikacji parkrun

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają e-mail z wytycznymi przed ponownym otwarciem spotkań parkrun po potwierdzeniu konkretnej daty powrotu, w tym zasady postępowania (w formie tekstu i grafiki) takie jak: nie uczestniczenie w spotkaniu parkrun w przypadku wystąpienia symptomów, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekowanie rąk po przybyciu i opuszczeniu spotkania (uczestnicy nie będący wolontariuszami powinni zapewnić własny środek do dezynfekcji rąk) i poszanowanie przestrzeni osobistej innych ludzi. nowi zarejestrowani uczestnicy otrzymają te wytyczne.
 2. Wszystkie krajowe kanały komunikacyjne będą zawierać aktualizacje zasad parkrun COVID-19.
 3. Komunikacja powinna również zawierać wyjaśnienie, że niektóre spotkania będą bardziej liczne i - chociaż zminimalizowaliśmy ryzyko - uczestnicy powinni samodzielnie podjąć decyzję, czy chcą wziąć udział w parkrun.

12. Aktualizacja Podręcznika

 1. Grupa nadzorująca organizację spotkań parkrun w sytuacji pandemii COVID-19, wraz specjalistami świata medycznego oraz osobami reprezentującymi instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne, będzie przeprowadzała cotygodniowe przeglądy naszego Podręcznika parkrun COVID-19.

13. Dane uczestników (track and trace)

 1. Uczestnicy i wolontariusze proszeni są o podanie adresów e-mail w ramach procesu rejestracji on-line, dzięki czemu, zgodnie z naszą polityką prywatności, jesteśmy w stanie dokładnie i szybko skontaktować się z osobami uczestniczącymi w ramach parkrun w danym dniu w razie potrzeby identyfikacji zakażeń. W przypadku potrzeby, procesem identyfikacji uczestników zarządzać będzie biuro parkrun na poziomie globalnym, nie zaś zespoły poszczególnych lokalizacji.
 2. Dzięki naszemu systemowi możemy szybko komunikować się po spotkaniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) z określonymi grupami uczestników na prośbę instytucji ochrony zdrowia i służb epidemiologicznych.

14. Wsparcie dla wolontariuszy

 1. Jak wynika z badań prowadzonych wśród uczestników parkrun, większość z nich jest chętna do udziału w spotkaniach parkrun zarówno w charakterze uczestników na trasie, jak i wolontariuszy. Wznowienie spotkań parkrun w krajach, gdzie utrzymuje się poziom infekcji może wywołać jednak pytania zarówno wśród społeczności parkrun, jak i poza nią. W związku z tym zapewnimy wolontariuszom dodatkowe wsparcie, aby mogli wykonywać swoje role bez nadmiernej presji i niepokoju.
 2. Odpowiedzi na zapytania dotyczące COVID-19 ze strony zespołów oraz uczestników przesłane do nas będą przyspieszone.
 3. Wsparcie w zakresie przetwarzania wyników zostanie wzmocnione dzięki większej dostępności pomocy na czacie i zwiększonej liczbie wolontariuszy obsługujących tę usługę.
 4. Zespoły w lokalizacjach oraz ambasadorzy będą regularnie otrzymywać informacje na temat praktycznego zastosowania niniejszych wytycznych i ich wykorzystywania na poziomie lokalizacji.
 5. W lokalizacjach, gdzie taka rola zostanie przewidziana, wyznaczeni wolontariusze będą na bieżąco rozstrzygali spory w ramach lokalizacji.
 6. Wszyscy wolontariusze parkrun są objęci naszą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, o ile będą przestrzegali zasad organizacji parkrun, powierzonych zadań oraz wytycznych zawartych w Podręczniku.

15. Przykładowa odprawa uczestników przed spotkaniem

 1. Parkrun junior
  1. Witamy na Harrogate junior parkrun.
  2. Trasa składa się z dwóch okrążeń wokół parku.
  3. Pod koniec pierwszego okrążenia skręć w lewo, aby rozpocząć drugie okrążenie.
  4. Pod koniec drugiego okrążenia skręć w prawo do mety.
  5. Prosimy ustąpić pierwszeństwa innym użytkownikom parku.
  6. Rodzice proszeni są o nie przekraczanie linii mety z dziećmi.
  7. Dziś na trasie nie ma żadnych zagrożeń, ale prosimy uważać na nierówną powierzchnię i przewrócone gałęzie.
  8. W razie jakichkolwiek incydentów proszę porozmawiać z najbliższym wolontariuszem, który skontaktuje się ze mną i udzieli wsparcia.
  9. Mamy dostęp do dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) na trasie.
  10. Prosimy o wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni i zminimalizowanie przebywania w bliskim kontakcie z innymi uczestnikami.
  11. Prosimy unikać spluwania i przybijania piątek.
  12. Na mecie prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego.
  13. Prosimy pamiętać, że parkrun to bieg i marsz, a nie wyścig. Pamiętajcie o uśmiech na twarzy.
  14. Wszyscy gotowi?
  15. Start!
 2. Spotkanie parkrun 5km
  1. Witamy na parkrun Westerfolds.
  2. Nasza trasa to prosta tam i z powrotem.
  3. Prosimy ustąpić pierwszeństwa innym użytkownikom parku.
  4. Dziś po deszczu trasa jest błotnista, dlatego należy uważać na śliskie lub nierówne nawierzchnie.
  5. W razie jakichkolwiek incydentów proszę porozmawiać z najbliższym wolontariuszem, który skontaktuje się ze mną i udzieli wsparcia.
  6. Dysponujemy automatycznymi defibrylatorami zewnętrznymi (AED) zlokalizowanymi na linii startu.
  7. Prosimy o wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni i zminimalizowanie przebywania w bliskim kontakcie z innymi uczestnikami.
  8. Prosimy unikać spluwania i przybijania piątek.
  9. Na mecie prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego i zachęcanie do tego również dzieci.
  10. Dzieci poniżej 11. roku życia muszą zawsze znajdować się pod opieką i w zasięgu wzroku rodzica, opiekuna lub wyznaczonej przez nich osoby dorosłej.
  11. Uczestnicy mogą biec lub maszerować z jednym psem, który musi być na krótkiej smyczy.
  12. Wszyscy gotowi?
  13. Start!

16. Zaktualizowana aplikacja Virtual Volunteer / WebFMS

 1. Po zakończeniu skanowania lub mierzenia czasu aplikacja Virtual Volunteer pozwoli na prostą identyfikację wolontariusza (który zeskanuje własny kod uczestnika lub wpisze swoje imię i nazwisko) i lokalizacji (zeskanuje kod QR wygenerowany dla każdej lokalizacji w WebFMS).
 2. Dane ze skanowania i pomiaru czasu zostaną automatycznie przesłane bezpośrednio do systemu WebFMS danej lokalizacji, gotowe do zaakceptowania i przetworzenia.
 3. Wolontariuszom skanującym lub mierzącym czas (którzy zeskanują swój kod uczestnika lub wpisują imię i nazwisko w aplikacji przed przesłaniem danych) zostanie automatycznie zaliczony wolontariat w ramach danego spotkania.
 4. Aplikacja jest w równym stopniu kompatybilna z urządzeniami opartymi na systemie iOS i Android.
 5. Korzystanie z aplikacji Virtual Volunteer może być całkowicie bezkontaktowym procesem, w którym wolontariusze nie dotykają tokenów ani kodów uczestnika.

Ocena ryzyka COVID-19 w ramach wznowionych spotkań parkrun

Ryzyko Typ Komentarz Ograniczenie ryzyka

Ogólna transmisja między uczestnikami/wolontariuszami

Nośnik zakażenia / droga kropelkowa

Wszystkie wydarzenia parkrun to spotkania lokalnych społeczności z różnych gospodarstw domowych.

Uczestnicy nie powinni brać udziału w parkrun, jeśli wykazują jakiekolwiek objawy COVID-19, niedawno uzyskali pozytywny wynik testu, mieszkają z kimś, kto niedawno uzyskał wynik pozytywny lub są zobowiązani do poddania się kwarantannie z jakiegokolwiek innego powodu.

Uczestnicy mają kontakt z innymi osobami podczas udawania się na spotkanie parkrun.

Nośnik zakażenia / droga kropelkowa

Zazwyczaj w przypadku wydarzeń parkrun nie obserwujemy dużych grup ludzi podróżujących razem na duże odległości (jak to wygląda w przypadku np. kibiców w autobusach), a wiele osób idzie, biegnie lub jedzie na rowerze na spotkanie parkrun.

Zachęcanie uczestników do przestrzegania zasad dotyczących zdrowia publicznego podczas podróżowania na wydarzenie. Zachęcanie ludzi do przybywania na spotkania parkrun pieszo lub rowerze..

Uczestnicy podróżujący na spotkanie przenoszą chorobę z jednego obszaru do drugiego.

Nośnik zakażenia / droga kropelkowa

Trzy czwarte uczestników mieszka w promieniu 10km od lokalizacji, w której uczestniczą.

Zachęcanie ludzi do uczestniczenia w lokalnych wydarzeniach, jeśli to możliwe.

Wolontariusze rozprzestrzeniają wirusa poprzez dotykanie sprzętu na trasie.

Nośnik zakażenia

Podczas gdy spotkania parkrun nie wymagają dużej ilości sprzętu, niezbędne są standardowe elementy (np. flagi, strzałki, pachołki, taśma)

Wszyscy wolontariusze powinni zdezynfekować ręce po przybyciu na spotkanie (płyn do dezynfekcji zapewniony przez lokalizację), przypomnienie o dobrych praktykach higienicznych. Minimalna liczba osób dotykających każdy przedmiot.

Kamizelki i identyfikatory wolontariuszy przenoszą wirusa za pośrednictwem grupy wolontariuszy.

Nośnik zakażenia

W przypadku spotkań parkrun na jedno wydarzenie przypada średnio około 20 wolontariuszy.

Kamizelki i identyfikatory wolontariuszy powinny być myte pomiędzy spotkaniami i wręczane przez jednego wyznaczonego wolontariusza przy uwzględnieniu jak najmniejszego kontaktu. Wszystkie przedmioty powinny być oddawane przy jak najmniejszym kontakcie i nie powinno się ich dotykać aż do następnego tygodnia.

Korzystanie ze sprzętu do pomiaru czasu i skanowania powoduje przenoszenie wirusa

Nośnik zakażenia / droga kropelkowa

Podczas spotkań parkrun wykorzystuje się sprzęt do pomiaru czasu i skanowania. Stwarza to zagrożenie dla zdrowia, ponieważ urządzenia są wydawane, używane, zbierane, a następnie podłączane do laptopów. Każdy kontakt stwarza ryzyko przenoszenia wirusa drogą kropelkową.

Pomiar czasu i skanowanie należy przeprowadzać na własnych urządzeniach mobilnych wolontariuszy za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. To całkowicie eliminuje ryzyko przenoszenia się materiału zakaźnego.

Uczestnicy znajdują się w niedużej odległości od siebie przed i po spotkaniach.

Droga kropelkowa

Wolontariusze zazwyczaj pojawiają się 30-45 minut przed startem, a osoby maszerujące i biegacze - 10-30 minut przed startem.

Wszystkim uczestnikom należy przypomnieć o potrzebie zachowania dystansu społecznego przed i po spotkaniu.

Uczestnicy w bliskiej odległości na linii startu

Droga kropelkowa

Nie ma możliwości uwzględnienia startu falami ani ograniczenia liczby uczestników, dlatego wszyscy uczestnicy muszą znajdować się na linii startu w tym samym czasie.

Należy zminimalizować czas spędzony na linii startu, gromadząc ludzi w tym miejscu na ostatnią chwilę i organizując odprawę przed spotkaniem trwającą poniżej dwóch minut. Jeśli to możliwe, należy przenieść linię startu na obszar o większej otwartej przestrzeni.

Uczestnicy w bliskiej odległości na trasie

Droga kropelkowa

Bezkontaktowo i nie twarzą w twarz, zazwyczaj również nie przez dłuższy czas.

Nie ma wymogu zachowania dystansu społecznego na trasie, jednak należy przypominać uczestnikom o wzajemnym poszanowaniu dla przestrzeni osobistej.

Uczestnicy w bliskiej odległości na linii mety

Nośnik zakażenia / droga kropelkowa

Uczestnicy wchodzą do tunelu mety i otrzymują token. Przez krótki czas mają kontakt nie twarzą w twarz na odległość do 1m.

Tunel mety powinien zostać przedłużony, jeśli to możliwe, a tokeny powinny być wydawane raczej na końcu tunelu, niż na początku. Skanery należy oddalić od zakończenia tunelu mety, aby umożliwić szybsze rozproszenie się uczestników. Liczba skanujących wolontariuszy powinna zostać znacznie zwiększona, aby uniknąć kolejek. Skanery powinny być tak rozmieszczone, aby umożliwić uczestnikom zachowanie dystansu społecznego.

Tokeny rozprzestrzeniają wirusa.

Nośnik zakażenia

Każdy uczestnik otrzymuje token, aby odnotować swoją pozycję na mecie.

Tokeny powinny być dezynfekowane pomiędzy spotkaniami i obsługiwane przez jak najmniejszą grupę osób, które wcześniej zdezynfekowały swoje ręce. Uczestnik musi trzymać swój token podczas skanowania, a następnie włożyć go bezpośrednio do pojemnika.

Obecność osób z wysokim ryzykiem zakażenia COVID-19

Nośnik zakażenia / droga kropelkowa

Uczestnicy parkrun zazwyczaj nie są osobami wysokiego ryzyka. Jednak ze względu na dużą liczbę osób w wielu lokalizacjach, będą one obecne.

Chociaż ograniczyliśmy jak najwięcej zagrożeń, nie możemy mówić o 100% bezpiecznym środowisku. Od momentu, gdy publicznie ogłosimy ponowne otwarcie lokalizacji, nasze kanały komunikacji będą regularnie dostarczać informacji dotyczących minimalizowania ryzyka i podejmowania niezbędnych środków ostrożności.